INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJÚ

Společnost Nobis studio s.r.o., IČ: 26202956, se sídlem Dlouhá 712/32, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 79374, jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat své zákazníky (dále také jen „subjekty údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Nobis studia, včetně rozsahu práv subjektů, údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ze strany Nobis studia.

 

Jaké osobní údaje o Vás Nobis studio zpracovává?

 

Nobis studio zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů tyto osobní údaje:

 

 • adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa, trvalý nebo jiný pobyt, státní příslušnost, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti, telefonní číslo, e-mailová adresa);
 • profilové údaje (tělesná charakteristika).

 

Nobis studio zpracovává osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

 

K jakým účelům a na základě jakých právních titulů Nobis studio Vaše osobní údaje zpracovává?

 

 • Dodání objednaného zboží/uskutečnění prodeje.
 • Zpracování osobních údajů je nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a pro následné plnění takové smlouvy.
 • V případě tvorby objednávky Nobis studio shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa. Sdělení těchto osobních údajů subjektem údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu kupní smlouvy, přičemž zde poskytnutí osobních údajů slouží primárně k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů, případně k jeho kontaktování.
 • Nobis studio dále v souvislosti s prodejem zboží může zpracovávat osobní údaje subjektu údajů v rozsahu, který vyplývá z konkrétní smlouvy (např. v případě potřeby personalizace objednávky profilové údaje subjektu údajů) či ze zákona (plnění zákonných daňových povinností).

 

Ochrana práv Nobis studia v případě sporu se zákazníkem

 

 • Výše uvedený rozsah osobních údajů je Nobis studio oprávněno rovněž zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě sporu se zákazníkem.

 

Identifikace zákazníka

 

 • Zpracování osobních údajů v rozsahu – jméno, příjmení, trvalý nebo jiný pobyt, rodné číslo nebo datum narození, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti, je nezbytné pro splnění právní povinnosti Nobis studia při platbě v hotovosti nad limit stanovený zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

 

Ochrana osob a majetku v prostorách Nobis studia

 

 • Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Nobis studia, spočívajících v zajištění ochrany osob a majetku.
 • Nobis studio shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – popisné údaje v rámci video záznamu, a to prostřednictvím kamerových systémů se záznamem, které jsou umístěny v jednotlivých prodejnách.
 
Plnění věrnostního programu Nobis studia, tj. nabídka výrobků a služeb poskytovaných Nobis studiem pro členy věrnostního programu, využití dat na pobočkách pro efektivnější obsluhu členů věrnostního programu, zasílání informací o pořádaných marketingových a společenských akcích, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů

 

 • Nobis studio shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektů údajů v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, státní příslušnost, zájmy, velikost oblečení a obuvi, a to pouze na základě dobrovolně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 • Tento souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to osobně na níže uvedené adrese Nobis studia nebo v listinné formě oznámením doručeným prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které Nobis studio zpracovává na základě jiného právního titulu, než je souhlas (např. plnění smlouvy či právní povinnosti).

 

Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup?

 

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Nobis studia a jeho zaměstnanců zpracovávány také partnery Nobis studia. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si Nobis studio pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim.

 

Dalšími subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být:

 

 • Osoby, které pro Nobis studio zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které Nobis studio pro tyto služby využívá;
 • Osoby, kterým Nobis studio poskytuje údaje za účelem analýzy a měření prodejních aktivit;
 • Osoby, které subjektům údajů doručují tiskové tituly, výhry či dárky v rámci marketingových akcí;
 • Obchodní partneři, kteří se podílejí na organizaci společenských a marketingových akcí Nobis studia;
 • Advokátní kanceláře za účelem vymáhání pohledávek Nobis studiu;
 • Osoby, které zajišťují ochranu osob a majetku Nobis studia prostřednictvím kamerových systémů se záznamem, které jsou umístěny v prodejně.

 

Nobis studio je dále povinno některé Vaše osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů, např. orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s případným správním, trestním a občanským soudním řízením.

 

Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme?

 

 • Vaše osobní údaje Nobis studio zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.
 • V případě plnění právních povinností Nobis studio zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.
 • Při zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerových systémů, jsou kamerové záznamy uchovávány maximálně po dobu 7 kalendářních dní. V případě, že Vaše osobní údaje jsou zachyceny na kamerovém záznamu, který je nezbytné využít k řešení protiprávního jednání či jiného bezpečnostního incidentu, budou osobní údaje spolu se záznamem zpracovávány až do doby předání záznamu orgánům činným v trestním řízení.
 • V případě, že Nobis studio zpracovává osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, osobní údaje budou zpracovávány po dobu uvedenou v souhlasu, tj. po dobu 5 let od doby udělení Vašeho souhlasu, nebo do doby, dokud jej neodvoláte.

 

Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany Nobis studia?

 

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:

 

 • Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno);
 • Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou Nobis studiem zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);
 • Právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné);
 • Právo na opravu (právo požadovat, aby Nobis studio bez zbytečného odkladu opravilo nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají);
 • Právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby Nobis studio omezilo zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu, Nobis studio ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany Nobis studia byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nechcete provést jejich výmaz);
 • Právo na výmaz (právo požadovat, aby Nobis studio Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazalo, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje Nobis studia zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokud by ze strany Nobis studia byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);
 • Právo na námitku;
 • Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Jak můžete Nobis studio kontaktovat?

 

 • V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na Nobis studio písemně na adrese Dlouhá 712/32, 11000 Praha 1, nebo na e-mailové adrese: studio@nobis.cz .